ميكرو اهم متر چيست؟

ميكرو اهم متر مانند ديگر اهم مترها وسيله سنجش مقاومت الكتريكي اجسام ‌مي‌باشد.

اگر مقاومت اجسان را به سه بازه خيلي زياد ، متوسط و خيلي كم دسته بندي كنيم، دستگاههاي اندازه گيري آنها به ترتيب مگا اهم متر (ميگر) ، اهم متر و ميكرو اهم متر خواهند بود.

دليل اين جداسازي،‌ تفاوت در جريانها و ولتاژهاي مورد نيازي است كه هر مقاومت براي خوانده شدن نياز دارند. مقاومتهاي بالاي چند مگا اهم براي عبور دادن حداقل جرياني كه توسط ميكرو آمپر مترها قابل خواندن باشد ، نياز به ولتاژي حداقل چند صد ولتي و معمولا چند هزار ولتي مي‌باشند.

برعكس براي خواندن افت ولتاژ دو سر مقاومتهايي كه كسري از اهم هستند نياز به چند آمپر تا چند صد آمپر جريان احساس مي‌شود.

ميكرواهم مترها با توجه به جايي كه استفاده مي‌شوند گاهي ممكن است تا چند صد آمپر قدرت تزريق جريان داشته باشند . اما لزوما براي خواندن مقاومتهايي در رنج يك ميكرو اهم نيازي به جرياني بيش از 10 آمپر نيست .

در اندازه گيري اتصالات فرسوده ، خالزده و كثيف ، تزريق جريان بالا باعث ذوب شدن دوده و رسوبهاي محل تماس كنتاكت شده و طي چند بار آزمايش مقاومت رفته رفته كمتر خوانده مي شود. اين نكته در صورت تكرار زياد ممكن است باعث تخريب سطح كنتاكت شود.

 

 

  http://www.micro-ohm-meter.com

Powered & Designed by Mehr Aris Tavana